Đạt đến tầm cao mới

Start your online course today !

Skill up and have an impact! Your business career starts here. Time to start a course.

Thành tích mới nhất

Lê Đức Trịnh
Lê Đức Trịnh lưu trữ Power User
Lê Đức Trịnh
Lê Đức Trịnh lưu trữ Bắt đầu
Nguyễn Đức Anh Thuyên
Nguyễn Đức Anh Thuyên lưu trữ Bắt đầu
Nguyễn Đức Anh Thuyên
Nguyễn Đức Anh Thuyên lưu trữ Power User
Hoàng Đình Cường
Hoàng Đình Cường lưu trữ Bắt đầu
Xem tất cả
Bảng thành tích

1 HCT ERP
HCT ERP
Thạc sĩ 2570 xp
2 Joel Willis
Joel Willis
Newbie 40 xp

Chưa có khóa nào được tạo.

Meet The Heros Who Transformed Their Company!

Go meet them