Cập nhật gần nhất 24/08/2023
Thời gian hoàn thành 1 giờ 18 phút
Thành viên 7
    • Bài 1: Hỗ trợ kháng cự
    • Giới thiệu nến nhật và đa khung thời gian
    • PTCB: Đường trung bình động MA